1055-67 W. Glenlake

 1055-67 W. Glenlake, ChicagoIL 60660