Karam house

 28625 Karam, Madison HeightsMI 48071