Carleton Condo's

 4030 West 13 Mile, Royal OakMI 48067