3934 Yates

 3934 Yates Ave N, RobbinsdaleMN 55422