5401 Chimney Rock

 5401 Chimney Rock, HoustonTX 77081